MYTÍ AUT NA SVÉM POZEMKU? MYTÍ AUT NA VEŘEJNÉM MÍSTĚ? MYTÍ AUT NA SÍDLIŠTÍCH, MYTÍ AUT NA CHALUPĚ? ZAKÁZÁNO!!!

Pokud je při mytí auta znečištěno veřejné prostranství nebo dojde ke vsakování saponátů a benzínu do půdy, může být uložena pokuta. Obec také může mytí aut zakázat nebo omezit vyhláškou.

Pokuta za znečištění veřejného prostranství

Pokud při mytí auta dojde ke znečištění veřejného prostranství (například kaluže saponátu na chodníku), může za to obecní úřad uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. (1)

V případě, že by odpadní vody z čištění auta vsakovaly do půdy a tím do podzemních vod (např. přes trávník), mohl by obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. (2)

Můžete znečišťující činnost nahlásit policii, ta by měla sepsat o mytí auta na sídlišti záznam a věc postoupit některému z těchto úřadů k prošetření. Podnět k prošetření (ideálně doplněný fotodokumentací) můžete úřadům zaslat i vy.

Mytí aut může zakázat i vyhláška obce

K úpravě otázek veřejného pořádku může obec také vydávat obecně závazné vyhlášky. Doporučujeme zjistit, zda v některé vyhlášce obce mytí aut není zakázáno (nebo zda pro něj nejsou stanovena nějaká pravidla), případně můžete obci dát podnět k přijetí podobné vyhlášky. Za porušení vyhlášky obce lze uložit pokutu až 30 000 Kč. (3)

Poznámky

(1) § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
(2) § 116 odst. 1 písm. b) a k) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (nepovolené vypouštění odpadních vod, nezabezpečení závadných látek proti úniku do vod)
(3) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
(4) § 293 a § 294 zákona č. 40/20069, Sb., trestní zákoník

Zdroj:  právník Lukáš Prnka pro web: farnkbold

TOPlist